Voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, met inbegrip van iedere aanbieding, gesloten tussen (a) Enjoy Jobs bvba, een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Deinzestraat 210 en geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0640.684.901, de uitgever van onderhavige voorwaarden (hierna kortweg “Enjoy Jobs”) en (b) de klant van Enjoy Jobs of de eindgebruiker van de door Enjoy Jobs aangeleverde diensten (hierna de ‘Klant’). Onderhavige algemene voorwaarden zijn aldus integraal van toepassing op iedere overeenkomst, elke offerte en factuur uitgaande van Enjoy Jobs, die de Klant met Enjoy Jobs aangaat.

1.2. De integrale tekst van de actuele versie van deze algemene voorwaarden kan de Klant steeds opvragen op de website https://www.enjoy.jobs/ of door een schriftelijk verzoek te richten aan Enjoy Jobs via het e-mailadres: info@enjoy.jobs.

1.3. Door de ondertekening van een offerte of een overeenkomst uitgaande van Enjoy Jobs door de Klant, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de toepassing van huidige algemene voorwaarden. Tevens geldt het aanwenden van de (online-)diensten door de Klant, evenals het (uitdrukkelijk of stilzwijgend) toelaten van de Klant dat Enjoy Jobs een dienstverlening ten behoeve van deze Klant aanvat, als een aanvaarding van deze voorwaarden en bijgevolg als toestemming dat de desbetreffende diensten mogen worden gefactureerd.

1.4. Onderhavige algemene voorwaarden sluiten de eventuele waarborgen van de Klant uit en vervangen alle andersluidende voorwaarden van de Klant. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken of overeenkomsten zijn slechts tegenwerpelijk aan Enjoy Jobs indien deze door Enjoy Jobs uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 2. OFFERTES EN PRIJZEN

2.1. Op verzoek van de Klant stelt Enjoy Jobs een offerte op voor de gewenste dienstverlening met vermelding van deze algemene voorwaarden. Alle offertes uitgaande van Enjoy Jobs zijn louter ter indicatieve titel, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de Klant aangeleverde gegevens. Ingeval deze gegevens zouden wijzigen, zal Enjoy Jobs in geen geval gebonden zijn door de in de offerte vermelde informatie.

2.2. De offertes van Enjoy Jobs gelden slechts voor de daarin vermelde periode en bij gebreke aan enige vermelding hoogstens voor één maand.

2.3. Enjoy Jobs is slechts verbonden tot uitvoering van zodra de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de offerte. Tot het moment van de ondertekening door beide partijen heeft Enjoy Jobs, niettegenstaande enig andersluidend beding in de overeenkomst of in deze voorwaarden, het recht om de offerte of voorwaarden eenzijdig te wijzigen of in te trekken zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

2.4. De prijzen vermeld op de offerte of overeenkomst zijn basisprijzen, exclusief BTW of enige andere heffing.

Artikel 3. BETALINGSMODALITEITEN

3.1. Enjoy Jobs zal aan de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ten laatste in het begin van iedere maand volgende op de maand waarbinnen de diensten werden geleverd en/of de kandidaat de arbeidsovereenkomst heeft ondertekend, een factuur bezorgen. Elke factuur is – zonder compensatie of aftrek – contant betaalbaar, tenzij anders aangegeven op de factuur zelf, en de betaling dient te geschieden binnen de 30 kalenderdagen volgende op de factuurdatum.

3.2. Enjoy Jobs houdt zich het recht voor om facturen digitaal per e-mail aan de Klant te bezorgen. Dergelijke elektronische facturen zijn de originele documenten. Eventuele papieren facturen zullen in dat geval niet meer dan een gewone kopie inhouden en zijn dus ongeschikt als officieel stuk.

3.3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, worden alle andere gebeurlijk openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs voor hun vervaldag, en beschikt Enjoy Jobs over het recht om alle verbintenissen ten aanzien van de Klant op te schorten tot de betaling van alle verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden of om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, onverminderd haar recht op schadeloosstelling.

3.4. Het verschuldigde bedrag zal tevens van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, worden verhoogd met verwijlintresten van 12% op jaarbasis (berekend vanaf de vervaldag tot de algehele betaling), alsook met een schadevergoeding van 15% op de openstaande bedragen met een minimum van 500 euro, onafgezien van alle kosten verbonden aan het minnelijk of gerechtelijk invorderen van de factuur.

3.5. Enjoy Jobs heeft steeds het recht om haar tarieven aan te passen. Enjoy Jobs zal de Klant van dat voornemen schriftelijk in kennis stellen ten minste 30 kalenderdagen voor de ingang van de vooropgestelde aanpassingen. De Klant wordt verondersteld stilzwijgend in te stemmen met deze wijzigingen, tenzij de Klant uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen de overeenkomst opzegt na de kennisname van de nieuwe tarieven.

Artikel 4. DE DIENSTVERLENING

4.1. De uitvoeringsdatum en –termijnen worden steeds ter indicatieve titel opgegeven en kunnen niet worden beschouwd als een uitdrukkelijke verbintenis van Enjoy Jobs.

4.2. Een laattijdige uitvoering (t.t.z. een uitvoering buiten de termijn die ter indicatieve titel vermeld werd op de offerte of overeenkomst) kan door de Klant in geen geval worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot enige schadeloosstelling door Enjoy Jobs, noch tot de ontbinding van de overeenkomst.

4.3. De diensten die Enjoy Jobs levert aan de Klant betreffen een inspanningsverbintenis.

Artikel 5. BEËINDIGINGSMOGELIJKHEDEN

5.1. De overeenkomst tussen Enjoy Jobs en de Klant wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde duur, tenzij op de offerte anders aangegeven. Ingeval er een bepaalde duur wordt overeengekomen zal deze duur telkens stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn.

5.2. Ingeval de overeenkomst kadert in onze ‘HR-Ondersteuning Services’ of ‘Gezondheid en preventie op het werk Services’, kan Enjoy Jobs de overeenkomst steeds per gewone post of e-mail beëindigen mits het in acht nemen van een opzegtermijn van 1 maand. De Klant zal uit dergelijke opzeg geen enkel recht op schadevergoeding kunnen putten.

5.3. Ingeval de overeenkomst kadert in onze ‘HR-Ondersteuning Services’ of ‘Gezondheid en preventie op het werk Services’, verleent Enjoy Jobs het recht aan de Klant om de overeenkomst, mits in acht name van een opzegtermijn van 1 maand, te allen tijde geheel of gedeeltelijk per aangetekend schrijven op te zeggen. De Klant zal evenwel bij het gebruikmaken van voornoemde recht gehouden zijn tot het betalen van een minimum vergoeding aan Enjoy Jobs van 30% van de nog te factureren bedragen tot het einde van de duurtijd van de overeenkomst, met een minimum van 1 jaar.

5.4. De opzeg van een van de partijen zal slechts uitwerking hebben op de eerste dag van de maand volgend op de datum van verzending van de opzegbrief. Gedurende de opzegtermijn zullen de partijen hun verplichtingen onder de overeenkomst eerbiedigen.

5.5. Behoudens enig andersluidend beding, heeft Enjoy Jobs het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien één of meerdere van onderstaande omstandigheden zich voordoen:

  • (a) De Klant begaat een contractuele wanprestatie die de Klant niet herstelt binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling;
  • (b) De Klant laat het na om binnen de 8 werkdagen volgend op een aangetekende ingebrekestelling, de openstaande facturen van Enjoy Jobs te betalen;
  • (c) De Klant plaatst een vacature met een discriminerende inhoud of een vacature in strijd met de openbare orde of goede zeden;
  • (d) De Klant doet een beroep op de WCO, vraagt faillissement aan, wordt onder curatele gesteld, gaat failliet of stelt zich in vereffening;
  • (e) De Klant vestigt zich in een ander land dan degene waarin de overeenkomst werd gesloten.

5.6. De niet-uitoefening van de rechten door Enjoy Jobs, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

5.7. Het beëindigen van de overeenkomst zal geen afbreuk doen aan de rechten die in hoofde van Enjoy Jobs zouden zijn ontstaan voorafgaand aan of te wijten aan de beëindiging van de overeenkomst.

5.8. Alle door Enjoy Jobs aangeleverde documenten, materialen, correspondentie, modellen, notities, rapporten, etc. die door Enjoy Jobs aan de Klant werden toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zullen door de Klant als een normaal en zorgvuldig persoon worden aangewend. Tevens zijn en blijven deze documenten de uitsluitende eigendom van Enjoy Jobs. Enjoy Jobs houdt zich het recht voor om de goederen die na de beëindiging van de overeenkomst niet op het eerste verzoek worden teruggegeven, op kosten van de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling terug in bezit te nemen.

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Enjoy Jobs is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant of zijn aangestelde lijden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of een grove fout uit hoofde van Enjoy Jobs.

6.2. Enjoy Jobs is niet aansprakelijk voor enige schade ingevolge het verkeerd gebruik van de aangeleverde online-services door de Klant of zijn aangestelde, dan wel derden.

6.3. De Klant staat exclusief in voor het beheer, het invullen van en het resultaat van de geplaatste vacatures on– of offline. Enjoy Jobs kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, het beheer of de respons op de door de Klant geplaatste vacatures.

6.4. Enjoy Jobs behoudt zich het recht voor om, zonder enige motivering en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, vacatures niet weer te geven, dan wel voor het publiek te blokkeren. De Klant staat exclusief in voor de formulering, het beheer en de afhandeling van elke vacature. De Klant kan de publicatie van elke vacature op eigen initiatief stopzetten of schorsen.

6.5. De aansprakelijkheid van Enjoy Jobs zal steeds beperkt zijn tot de gebeurlijke rechtstreekse schade. Zelfs in het geval er sprake zou zijn van opzet of grove fout van Enjoy Jobs, zal Enjoy Jobs (of haar aangestelde) nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, het verlies van gegevens, bedrijfsschade, verlies van cliënteel, verlies van goodwill, productieverlies, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, etc. De aansprakelijkheid van Enjoy Jobs is, voor zover de aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Ingeval de aansprakelijkheid niet gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering, kan Enjoy Jobs in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een hogere schadevergoeding dan het factuurbedrag voor de dienst die tot de aansprakelijkheid heeft geleid.

6.6. De Klant erkent dat de website en het leveren van de online diensten, voor wat betreft het gebruik, het (basis)onderhoud, dan wel enige andere aanpassingen, afhankelijk zijn van o.a. volgende omstandigheden: stroom- en telecommunicatie, de internetconnectie, de constellatie van satellieten, de interconnectiviteit tussen Enjoy Jobs en haar (technische) leveranciers, etc.

6.7. Enjoy Jobs kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging, het verloren gaan van informatie, opschortingen, beperkingen, etc. of voor eender welke schade ten gevolge van het wegvallen van of de verminderde werking van de website of de webtool.

6.8. Enjoy Jobs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade te wijten aan gebeurlijke downtime van de servers en/of onderhoud daarvan. De Klant vrijwaart Enjoy Jobs in dit kader dan ook voor iedere aansprakelijkheidsvordering.

6.9. In aanvulling op artikel 7 erkent de Klant uitdrukkelijk dat hacken of eender welke bedrieglijke handeling die gesteld wordt door een derde met het oog op het o.a. corrupt maken van bestanden, plugins,…, te allen tijde beschouwd worden als een gebeurtenis van overmacht. Enjoy Jobs, noch de gebeurlijke leverancier, waarop Enjoy Jobs een beroep zou gedaan hebben om in te staan voor het onderhoud, zullen in dergelijke aansprakelijk gesteld kunnen worden door de Klant.

6.10. Alle vorderingen van de Klant tegen Enjoy Jobs, uit welken hoofde ook, verjaren in ieder geval na 6 maanden te rekenen vanaf het moment dat de overeengekomen dienst werd geleverd. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie.

Artikel 7. OVERMACHT

7.1. Behoudens enig andersluidend beding, zijn de partijen niet aansprakelijk voor het laattijdig of niet uitvoeren van hun verplichtingen onder de overeenkomst, behoudens de betaling van de reeds verschuldigde bedragen, wanneer de laattijdigheid of het niet-uitvoeren te wijten is aan overmacht. Onder gebeurlijke overmacht wordt begrepen iedere gebeurtenis waarover de partijen klaarblijkelijk geen controle op hebben o.a.: stakingen, publieke onrust, natuurrampen, administratieve maatregelen, hacking, “bugs” in de software van derden, netwerk/internet/telecom storingen, … dan wel gebeurtenissen die de verdere uitvoering van de verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst voor Enjoy Jobs wezenlijk verzwaren.

Artikel 8. BEPERKINGEN EN (ON)RECHTMATIG GEBRUIK

8.1. Enjoy Jobs behoudt zich het recht om de toegang tot de geleverde diensten tijdelijk of permanent te weigeren aan de Klant, ingeval de Klant de dienst op een onrechtmatige wijze aanwendt.

8.2. De Klant zal alle intellectuele eigendomsrechten van Enjoy Jobs te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen.

8.3. De Klant zal zich te allen tijde weerhouden van het gebruikmaken van obscene, onethische of discriminerende inhoud o.a. bij het plaatsen van een vacature op de webtool van Enjoy Jobs. De beoordeling daarvan valt uitsluitend ter discretie van Enjoy Jobs.

8.4. De Klant zal de systemen niet gebruiken om onwettige activiteiten uit te voeren, ongevraagde e-mails te versturen, het uitvoeren van taken of bewerkingen dewelke schade of hinder kunnen veroorzaken aan de systemen of aan andere Klanten.

8.5. Enjoy Jobs heeft het recht om de door de Klant geplaatste inhoud te controleren, indien zij daar enige aanleiding toe ziet.

8.6. Ingeval Enjoy Jobs kennis neemt van enige ongepaste inhoud zal het aan Enjoy Jobs toekomen om de informatie of het account te blokkeren, dan wel te verwijderen. De Klant zal gehouden zijn Enjoy Jobs te vrijwaren voor om het even welke gebeurlijke (on)rechtstreekse schade die uit de weergave van dergelijke inhoud zou voortvloeien. Alle schade en kosten die Enjoy Jobs heeft geleden als gevolg van acties van of geplaatste inhoud door de Klant, zullen integraal verhaald worden op de Klant.

8.7. Enjoy Jobs is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. Van de Klant wordt immers verwacht in de nodige beveiligingen te voorzien en alle inhoud up-to-date te houden. De Klant werd door Enjoy Jobs voldoende daaromtrent ingelicht.

8.8. Enjoy Jobs verbindt er zich toe om alle redelijke maatregelen te treffen om, niettegenstaande de verplichtingen van de Klant, te voorzien in de nodige beveiliging en optimale werking van de publiciteits– en vacaturepagina van de Klant, die onder de overeenkomst vallen, en de server.

8.9. Enjoy Jobs behoudt zich het recht om een beroep te doen op een leveranciers om in te staan voor het onderhoud, en alle handelingen die daarmee gepaard gaan, voor wat betreft de webtool.

Artikel 9. PRIVACY BEPALINGEN

9.1. De Klant verstrekt Enjoy Jobs van de nodige informatie om haar toe te laten uitvoering te geven aan de overeenkomst. De Klant geeft aldus aan Enjoy Jobs een uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming om de gegevens die de Klant aan Enjoy Jobs verstrekt, waaronder de persoonsgegevens, aan te wenden en op te slaan in o.a. volgende gevallen: de levering en facturatie van de door de Klant gevraagde diensten; de klantenadministratie; kwaliteitscontrole van de diensten; marktstudies; het opstellen van gebruikersprofielen voor selectie– en wervingsdoeleinden; het verwerven van socio-demografische gegevens; etc.

9.2. De gegevens van de Klant kunnen tevens door Enjoy Jobs worden overgemaakt aan derden of partners van Enjoy Jobs met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, dan wel voor informatieve of publicitaire doeleinden. De Klant die niet wenst dat zijn gegevens worden overgedragen aan derden dienen dit schriftelijk en uitdrukkelijk aan Enjoy Jobs ter kennis geven.

9.3. De Klant verleent Enjoy Jobs uitdrukkelijk de toestemming om de gegevens die aan Enjoy Jobs verstrekt toegankelijk te maken voor derden, alsook te verstrekken aan commerciële partners. Enjoy Jobs zal enkel die gegevens verstrekken die nodig zijn ter uitvoering van de overeenkomst.

9.4. Enjoy Jobs zal de nodige voorzorgen nemen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk redelijke maatregelen nemen om de gebeurlijke schade tot een minimum te beperken.

9.5. De Klant heeft steeds het wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Enjoy Jobs verbindt zich ertoe om binnen de 15 werkdagen volgend op het schriftelijk (per post of per e-mail: info@enjoy.jobs) verzoek van de Klant gevolg te geven aan dit verzoek. De Klant kan, wanneer hij zijn identiteit bewijst, op eenvoudig verzoek de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon ontvangen.

9.6. De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring. Het gebruik van de website is daarnaast onderworpen aan een disclaimer. Beide kunnen eenvoudig worden geraadpleegd met volgende link https://www.enjoy.jobs. De Klant erkent ook uitdrukkelijk daarvan kennis te hebben genomen.

Artikel 10. KLACHTEN

10.1. Klachten omtrent reeds verleende diensten dienen door de Klant binnen de 7 werkdagen, na het voltrekken van de dienst waarop de klacht betrekking heeft, per aangetekende brief aan Enjoy Jobs ter kennis worden gegeven. Ingeval de klacht niet tijdig of niet per aangetekend schrijven aan Enjoy Jobs kenbaar werd gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de dienst.

10.2. Het niet-protesteren van de factuur bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 15 werkdagen te rekenen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur in, alsmede alle daarin vervatte diensten.

Artikel 11. ONDEELBAARHEID

11.1. De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk op derden overdragen, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Enjoy Jobs. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van Enjoy Jobs, dienen als niet-geschreven te worden beschouwd.

Artikel 12. NIETIGHEID

12.1. De bepalingen van onderhavige voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast.

12.2. Ingeval één of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden nietig, onuitvoerbaar of onafdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij eventuele vernietiging van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID

13.1. Alle geschillen die tussen de partijen zouden ontstaan in het kader van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht.

13.2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent, afdeling Kortrijk, zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de overeenkomst.