Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website Enjoy jobs, uitgebaat door Enjoy Jobs bvba, met zetel te Deinzestraat 210, 9700 Oudenaarde, KBO 0640.684.901 (hierna aangeduid met “wij” of “ons”). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om de Enjoy.jobs-website niet verder te gebruiken. Aard van de aangeboden informatie De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico. Aansprakelijkheid Wij leveren enorme inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist en nauwkeurig bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie oncorrectheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal men streven om dit zo snel mogelijk up te daten. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens onderaan deze disclaimer). Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Niets in deze disclaimer sluit echter onze aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog en ten aanzien van consumenten ook grove fout, lichamelijke schade of dood. Links naar externe websites Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Eigendom De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons. Aanpassingen Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te veranderen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden via e-mail of op de homepage worden en zal de disclaimer geldig zijn dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 04/01/2016 Persoonsgegevens bescherming De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Wij respecteren uw privacy.Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring raadplegen. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. Contactgegevens Indien u verdere informatie nodig hebt of opmerkingen wilt melden, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Deinzestraat 210, 9700 Oudenaarde, of via e-mail info@enjoy.jobs of op telefoonnummer +32 56 980 051. BTW BE 0640.684.901